Algemene voorwaarden

Artikel 1: Inleidende bepaling

Dit zijn de algemene voorwaarden van reisorganisator/ touroperator SkiMaquis B.V. (“SkiMaquis”), een onderneming met adres Rijksstraatweg 95 in Haarlem. SkiMaquis is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71335498. SkiMaquis is gespecialiseerd in luxe wintersportvakanties en (rond)reizen op het Franse eiland Corsica.

Artikel 2: De reserveringsopdracht

Aanmelding/reservering geschiedt door het invullen van het boekingsformulier op de websites van SkiMaquis, te weten:
www.skimaquis.nl
www.skimaquis.be
www.skimaquis.com
www.wintersportdeluxe.nl
www.wintersportdeluxe.be
www.wintersportdeluxe.com
www.ontdekcorsica.nl
www.ontdekcorsica.be
www.ontdekcorsica.com
www.ontdek.corsica
www.echtcorsica.nl
www.echtcorsica.be
www.echtcorsica.com
www.rondreiscorsica.be
www.corsicavakantie.be
www.villasonderdezon.nl
www.villasonderdezon.be
www.villasonderdezon.com
of door het sturen van een e-mail naar contact@skimaquis.nl.

De hoofdboeker is aansprakelijk voor de door hem/haar aangemelde personen en verantwoordelijk voor de betaling van de totale reissom, ook in geval van (deel) annulering. Zowel een mondelinge reservering als een reservering per e-mail is bindend, ook zonder de aanwezigheid van een handtekening. Indien de hoofdboeker besluit te annuleren, behoudt SkiMaquis zich het recht voor om annuleringskosten bij de aanmelder in rekening te brengen conform artikel 9.

De hoofdboeker zal voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan de benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele)andere reiziger(s) verstrekken aan SkiMaquis.

Het is minderjarige personen niet toegestaan opdrachten aan SkiMaquis te verstrekken. Tevens is het verboden om zich te laten registreren onder een valse naam of adres.

Let op! Voor reizigers die een reis inclusief vlucht hebben geboekt: in verband met strenge regels t.a.v. veiligheid bij de luchtvaartmaatschappijen, is de reiziger zelf verantwoordelijk voor het correct doorgeven van de volledige voor- en achternamen zoals in het paspoort vermeld staat. De hoofdboeker dient tevens de bevestigingsfactuur te controleren. Wordt dit niet gedaan en blijken de namen niet correct, dan zijn eventuele kosten die hieruit voortvloeien voor rekening van de hoofdboeker.

Artikel 3: Betalingen

Een eerste aanbetaling van 50% van de gehele reissom moet direct na ontvangst van de boekingsbevestiging/factuur worden voldaan. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek in het bezit van SkiMaquis zijn. In een enkel geval dient de reissom tien weken voor de dag van vertrek op rekening van SkiMaquis te zijn bijgeschreven. Dit wordt bij boeking gemeld. Bij niet tijdig betalen is de reiziger in verzuim. Indien de betaling uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. SkiMaquis behoudt zich het recht voor om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. Bij aanmeldingen binnen zes weken voor vertrek dient de gehele reissom per direct te worden voldaan.

Na ontvangst van de totale reissom ontvangt de reiziger twee weken voor vertrek de reisbescheiden en eventuele tickets. De hoofdboeker is verantwoordelijk voor de verspreiding en/of beheer van de reisbescheiden voor de overige deelnemers van de betreffende boeking.

Artikel 4: Reissom en vluchtprijs

Elke reis biedt een duidelijk overzicht van wat is inbegrepen in de reissom. Vanaf 1 april 2007 is de Code Reisaanbiedingen van kracht. Deze wet verplicht de reisorganisatie alle onvermijdbare kosten in de reissom mee te nemen. De boekingskosten à € 35 zijn exclusief de reissom. De verplichte bijdrage voor het GGTO garantiefonds bedraagt € 15 per boeking tot € 10.000. Bij boekingsbedragen hoger dan € 10.000 wordt een toeslag berekend van € 15 per € 10.000

Mocht je een aanvullende reis- en/of annuleringsverzekering willen afsluiten, dan kun je deze bij ons aanvragen. De kosten hiervan zijn niet bij de reissom inbegrepen. De gepubliceerde arrangementen op onze website zijn exclusief vluchten, overtochten, autohuur en andere services, behalve waar anders vermeld.

Artikel 5: Informatie

Elke reis vergt een goede voorbereiding. SkiMaquis is een online reisorganisatie; alle actuele informatie kun je terugvinden op onze website. Ons advies is om altijd goed geïnformeerd op reis te gaan. Onze medewerkers kennen de accommodaties en bestemmingen en kunnen je een passend advies geven.

De reiziger dient bij vertrek zelf zorg te dragen voor de benodigde documenten zoals een geldig paspoort of identiteitskaart, reisbescheiden, creditcard ten behoeve van autohuur, verzekeringspapieren, et cetera.

Artikel 6: Reisbescheiden

Je ontvangt jouw reisbescheiden en (eventueel) jouw e-tickets twee weken voor vertrek, mits je de verschuldigde reissom volledig hebt voldaan. Heb je een last minute reis geboekt met vertrek binnen een week, dan zorgen we ervoor dat je, na ontvangst van jouw betaling, de reisbescheiden zo snel mogelijk ontvangt.

Artikel 7: Wijzigingen door de reiziger

Je kunt jouw reis wijzigen na bevestiging, echter kan dit alleen schriftelijk of per e-mail en nadat de volledige betaling is voldaan. Er gelden wijzigingskosten: voor reizen zonder vervoer rekenen wij € 15. Heb je een reis inclusief vlucht of overtocht geboekt, dan gelden buiten de € 15 die SkiMaquis in rekening brengt, andere wijzigingskosten. Deze variëren per maatschappij en zijn altijd op aanvraag.

Artikel 8: Indeplaatsstelling

De reiziger kan zich tijdig voor aanvang van de reis laten vervangen door een ander. Eventuele kosten (voor bijvoorbeeld een vlucht) die daarmee gepaard gaan, worden doorberekend aan de hoofdboeker. Voor alle reizen zonder vlucht, overtocht, autohuur of skipas is het wijzigen van een deelnemer kosteloos.

Artikel 9: Annulering door de reiziger

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger de boekingskosten, de eventuele annuleringsverzekering en 100% van de kosten van eventuele vliegtickets of tickets voor overtochten en eventuele autohuur of transfers verschuldigd.

De overige annuleringskosten zijn forfaitair bepaald en afhankelijk van het tijdstip van annulering:
Bij annulering tot 56 kalenderdagen (exclusief) voor aanvang van de reis: 10% van de reissom;
Bij annulering tot 42 kalenderdagen (exclusief) voor aanvang van de reis: 35% van de reissom;
Bij annulering tot 30 kalenderdagen (exclusief) voor aanvang van de reis: 50% van de reissom;
Bij annulering tot 14 kalenderdagen (exclusief) voor aanvang van de reis: 75% van de reissom;
Bij annulering tot 7 kalenderdagen (exclusief) voor aanvang van de reis: 90% van de reissom;
Bij annulering op de dag van vertrek of later: 100% van de reissom.

In het geval de leverancier afwijkende annuleringsvoorwaarden hanteert, volgt SkiMaquis deze voorwaarden. Wij informeren je in dat geval vooraf. Annuleringen dienen altijd schriftelijk of per e-mail te worden gemeld bij SkiMaquis. De dag dat deze schriftelijke of digitale annulering binnenkomt, geldt als de annuleringsdatum. Wanneer deze buiten kantooruren wordt gestuurd, geldt de eerstvolgende werkdag als annuleringsdatum.

Artikel 10: Opzegging door SkiMaquis

SkiMaquis heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden omstandigheden verstaan die van zodanige aard zijn, dat verdere gebondenheid van SkiMaquis aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd (extreme weersomstandigheden, natuurrampen, oorlogsperikelen et cetera).

Artikel 11: Wijziging door SkiMaquis

SkiMaquis heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 10. De wijziging deelt SkiMaquis binnen 72 uur (3 werkdagen) nadat SkiMaquis van de wijziging op de hoogte is gesteld, aan de reiziger mee.

Artikel 12: Aansprakelijkheid en overmacht

  1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10 en 11 is SkiMaquis verplicht tot uitvoering van de reis overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben.
  2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 15.
  3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen, is SkiMaquis onverminderd het bepaalde in artikel 13 verplicht de eventuele schade van de reiziger te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan SkiMaquis is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
    a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of
    b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken;
    c. of de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die SkiMaquis of degene aan wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijden is aan overmacht. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn en de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 13: Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid reisorganisator

Indien SkiMaquis jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

Artikel 14: Rente en incassokosten

De reiziger (hoofdboeker) die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens SkiMaquis heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is.

Artikel 15: Klachten

Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Je kunt dit melden bij de betrokken dienstverlener of, als deze niet aanwezig is, bij SkiMaquis. Indien je niet aan deze meldingsplicht hebt voldaan en de dienstverlener daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, vervalt jouw eventuele recht op schadevergoeding.

Mocht de klacht ter plaatse niet naar welbevinden zijn verholpen dan dient de klacht schriftelijk of per e-mail en binnen 14 kalenderdagen na terugkeer van de vakantie te zijn ingediend. Klachten die op de bestemming niet zijn gemeld worden achteraf niet in behandeling genomen. Jouw eventuele recht op schadevergoeding vervalt dan automatisch.

Wij streven ernaar jouw klacht, mits gegrond, zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 6 weken af te handelen.

Artikel 16: Geschillen

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

De reizigers worden geacht bovengenoemde voorwaarden gelezen en begrepen te hebben voorafgaand aan de boeking. Bij boeking gaan de reizigers akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Alle geschillen tussen SkiMaquis en de hoofdboeker zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Noord-Holland.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
© Copyright SkiMaquis B.V. - herziene versie juli 2019